Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1966 ja 1986

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1966 ja 1986 ovat laajoja väestöpohjaisia tutkimusohjelmia, jonka osana toteutetaan ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston NFBC PA -yhteishanke.

Hankkeen tavoitteena on 

  • selvittää fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan syntymiseen yhteydessä olevat tekijät elinkaaressa
  • selvittää näiden tekijöiden sekä fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja ravitsemuksen yhteys terveyteen, koettuun hyvinvointiin, terveyspalvelujen käyttöön ja sosioekonomiseen asemaan
  • selvittää paikkatietoon perustuvien asuinympäristön luonnollisen ja rakennetun ympäristön piirteiden (esim. väestötiheys, katuverkosto, maankäyttö, palveluiden etäisyydet, luonnon monimuotoisuus) yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin. 

Hankekokonaisuus koostuu useasta tutkimuksista, joiden aihealueet ovat mm.

  • Fyysisen aktiivisuuteen ja liikkumattomuuteen vaikuttavat tekijät elinkaaressa (Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM 2015-2019)

Tutkimuksessa hyödynnetään laajaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttia (NFBC1966) jossa on kerätty tietoa kohorttilaisista raskausajasta keski-ikään saakka. Keski-iässä tutkittavilta on kyselyjen ja tutkimusten (sosiodemografisia ja -ekonomisia tekijöitä, terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä, persoonallisuuden piirteistä, toimintakyvystä ja työhön liittyvistä tekijöistä) lisäksi mitattu kiihtyvyysanturilla tietoa liikkumisesta ja paikallaanolosta. Tutustu hankkeen tavoitteisiin  ja loppuraporttiin Oulun yliopiston www-sivuilla (englanniksi) 

  • Fyysinen aktiivisuus ja sydämen ja verenkiertoelimistön terveys, ACTICARD (Rahoittaja OKM 2019-2022)

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa sydän- ja verisuoniterveyden ja kiihtyvyysanturilla mitatun liikkumisen yhteydestä väestö- ja yksilötasolla. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan uusia menetelmiä liikkumisen ja paikallaanolon käyttäytymisen kuvaamiseksi ja Tutkitaan liikkumista, kuntoa ja sydän- ja verisuoniterveyttä selittäviä tekijöitä. Lue lisää hankkeen tavoitteista Oulun yliopiston www-sivuilta (englanniksi).  

  • Fyysinen aktiivisuus ja ympäristö (Rahoittaja OKM ja Juho Vainion säätiö 2018-2021)

Hankkeen tavoitteena on tutkia rakennetun ja luonnollisen ympäristön ominaisuuksien ja niiden muutoksen yhteyttä liikkumiseen ja liikkumattomuuteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan liikkumisaktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden ja ympäristön yhteyttä. Hanke hyödyntää paikkatietojärjestelmää (Geographical Information System, GIS) ja kiihtyvyysanturilla mitattua liikkumistietoa, joiden avulla on kerätty ainutlaatuinen aineisto.  Lue lisää hankkeen tavoitteista Oulun yliopiston www-sivuilta (englanniksi)  ja tutustu aiheeseen yliopiston youtube-kanavalla

  • Fyysinen aktiivisuus ja sen taloudelliset vaikutukset, SEPAS (Rahoittaja OKM 2020-2023)

Tässä monitieteisessä, taloustieteen ja liikuntaepidemiologian osaamista hyödyntävässä tutkimuksessa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto, tutkittavien objektiivinen fyysisen aktiivisuuden mittausaineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyvistä kustannuksista. Aineisto analysoidaan taloustieteen menetelmin hyödyntäen tietoa yksilöiden geneettisestä perimästä liikuntakäyttäytymiseen liittyvien taustatekijöiden osalta. Tutkimus tuottaa tärkeää, näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseksi. Lue lisää hankkeen tavoitteista Oulun yliopiston www-sivuilta (englanniksi).  

Lisäksi hankekokonaisuudessa hyödynnetään muiden Pohjois-Suomen kohorttien aineistoja liikkumisen ja liikkumattomuuden ja sokeriaineenvaihdunnan ja sydän- ja verisuonitautien yhteyden tutkimiseen ikääntyneillä.

Tutkimusta johtavat tutkimuspäällikkö prof. Raija Korpelainen (etunimi.sukunimi@odl.fi) ja prof. Timo Jämsä (etunimi.sukunimi@oulu.fi). 

Tutustu tutkimusryhmään Oulun yliopiston www-sivuilla