Opinnäytetyöt

2021

Tuija Korhonen: Nuorten osallisuuden kehittäminen VarmaStartti-hankkeessa. Sairaanhoitaja YAMK opinnäytetyö 2021. KAMK.

Pinja Virtanen: Työpajaohjaajien ohjausosaaminen matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma 2021. Oulun yliopisto.

Venla Honkala. Luontokohteiden paikkatietoperusteinen saavutettavuus Oulussa. Maantieteen pro gradu -tutkielma. 2021. Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta.

2020

Ulla-Maija Luoma: Luovat ja liikunnalliset aktiviteetit nuorten elämänhallinnan tukena ammatillisessa oppilaitoksessa. Sosiaalipedagogiikan pro gradu-tutkielma 2020. Itä-Suomen yliopisto. 

2019

Marjo Seppänen: Luontosuhteen sekä ympäristön vihreyden ja kaupunkimaisuuden yhteys yli 65-vuotiaiden oululaisten fyysiseen aktiivisuuteen. Maantieteen pro gradu -tutkielma 2019. Oulun yliopisto.

Heli Mikkonen: Nuoren urheilijan objektiivisesti mitattu unen määrä ja sen yhteydet harjoitteluun ja palautumiseen. Liikunta- ja urheilulääketieteen pro gradu -tutkielma 2019. Itä-Suomen yliopisto. 

2018

Leena Manninen: Talkookoordinoijan työnkuvan kehittäminen - Turvapaikanhakijoille suunnatun tuetun talkootyömallin kehittäminen ESIKOTO -hankkeessa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Sosiaalialan tutkinto, opinnäytetyö 2018. Lapin ammattikorkeakoulu.

Jenna-Maria Ojala: Liikunnallisten Höntsäklubien pilotointi. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnäytetyö 2018. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Suvi Kulvik: Kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset, ruokailutottumusten ja päivittäisen liikkeelläolon määrän välinen yhteys ja liikuntaintervention vaikutus ruokailutottumuksiin. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma 2018. Jyväskylän yliopisto.

Matti Heikkinen: Sukupuolen ja lajien toispuolisen kuormittavuuden vaikutus nuorten urheilijoiden taka- ja etureisien voimasuhteeseen. Hyvinvointitekniikan kandidaatintyö 2018. Oulun yliopisto.

Pauliina Klasila ja Sari Pietarila. Motiivi ja motivaatio – Nuorten kokemus matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opinnäytetyö 2018. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Petra Tjurin. Characteristics of sedentary behavior using machine learning based classification of raw 3D accelerometer data. Hyvinvointitekniikan pro gradu -työ 2018. Oulun yliopisto.

2017

Laura Heikkilä: Valokuvaaminen ravitsemustutkimuksen menetelmänä. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma 2017. Itä-Suomen yliopisto.

Ulla Kaipainen: Hyvinvointia ja työkykyä edistämässä: Arviointia Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön hankkeessa kehitetyn palvelumallin toimivuudesta. Opinnäytetyö 2017. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Tapio Tarvas ja Leena Ojutkangas: Ikääntyneiden oululaisten omaishoitajien fyysinen aktiivisuus ja sitä rajoittavat tekijät. Opinnäytetyö 2017. Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Suvi Nurmi: Liikuntaa rajoittavat tekijät nuorilla ja yli 65-vuotiailla. Erikoistyö 2018. Oulun yliopisto.

Aki Hentilä: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000-2012. Pro gradu -tutkielma 2017. Liikuntalääketiede. Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos. 

2016

Saila Lähteenmäki: Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa sosiaalipalveluissa. Case: Nuorten Facebook -palveluohjaus Oulussa. Opinnäytetyö YAMK 2016. Oulun ammattikorkeakoulu.

Anssi Miettinen: Menetelmä aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin (MOPO-tutkimus). Pro gradu -tutkielma 2016. Oulun yliopisto.

Eveliina Seppänen: Mobiilisovellukset ikääntyneiden ravitsemustilan seuraamiseen. Projektityö 2016. Oulun yliopisto.

Riikka Niemelä: Iäkkäiden kaatumisriskin (FRAT-Up) määritys GASEL-kyselyn aineistosta. Erikoistyö 2016. Oulun yliopisto.

Heta Helakari: User Experience and usability of home-based cognitive rehabilitation. Projektityö 2016. Oulun yliopisto.

2015

Otto Honkanen: Kuvaileva tutkimus fyysisen aktiivisuuden ja elämäntyytyväisyyden yhteydestä kutsuntaikäisillä miehillä. Opinnäytetyö 2015. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Maisa Niemelä: Nuorten miesten itsearvioitu ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus ja istuminen. Pro gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.

M Pesonen: Nuorten miesten aktiivisuuden seuranta ja sen vaikutus omaan aktiivisuuteen. Pro-gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.

Laura Sulosalmi: Nuorten miesten ravitsemustietokäyttäytyminen. Pro gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.

Miia Länsitie: Subjektiivisesti ja objektiivisesti mitatun fyysisen aktiivisuuden yhteys sokeriaineenvaihduntaan Oulu kohortti -45 aineistossa. Pro gradu -tutkielma 2015. Itä-Suomen yliopisto.

Mira Naamanka: Syömiskäyttäytyminen ja liikunnan harrastaminen vuonna 1945 syntyneillä oululaisilla. Pro gradu -tutkielma 2015. Itä-Suomen yliopisto.

2014

Neea Alho: Nuorten miesten liikuntaan aktivoituminen MOPO-pilottitutkimuksessa. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Maarit Ervasti: Nuorten kokemuksia kuntoutuksesta Nuorten Starttipajalla. Opinnäytetyö 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Aki Hentilä: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000-2012. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Jenni Kesti: Association between physical performance and allcause and cardiovascular mortality in men and women – A follow-up study of 3033 subjects. Syventävien opinäytetyö 2014. Oulun yliopisto.

Anssi Miettinen: MOPO-tutkimukseen osallistuneiden Oulun kutsunnanalaisten kunto vuonna 2013. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Johanna Sämppi: Kun elämä ei etene. Tsempin työ nuorten kokemana. Opinnäytetyö 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Erkki-Pekka Terho: Lifestyle factors and site-specific risk of hip fracture in community dwelling older women – a 13 year propective population-based cohort study. BMC Musculoskelet disord. 2012;13:173. Syventävien opinnäytetyö 2014. Oulun yliopisto.

Petra Tjurin: Pelillisyyden keinot fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun ylopisto.

Minna-Liisa Turska: Mobiilisovellukset liikkumisen edistämisessä. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Jaana Ukonaho: Nuorten miesten fyysistä aktiivisuutta edistävät ja rajoittavat tekijät ja niiden yhteys istumisen määrään. Opinnäytetyö YAMK 2014. Lapin ammattikorkeakoulu.

2013

Maisa Niemelä: Valoaltistuksen vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja mielialaan nuorilla aikuisilla. Kandidaatin tutkielma 2013. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto.

Reetta Jussi-Pekka: Moportaalipalvelun osallistava testaus. Kandidaatin tutkielma 2013. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto.

Marjukka Nurkkala: Syömiskäyttäytymisen muutokset elintapaintervention aikana lihavilla työikäisillä. Pro gradu -tutkielma 2013. Itä-Suomen yliopisto.

Mahsa Modarres: Huojunnan yhteys kaatumisen seurauksena syntyneisiin murtumiin. Syventävien opinnäytetyö 2013. Oulun yliopisto.

Matti Laitamäki: Timed up and go -testin yhteys alaraajojen maksivoimaan ja voimantuottonopeuteen ikääntyneillä naisilla, joilla on matala luuntiheys. Syventävien opinnäytetyö 2013. Oulun yliopisto.

2012

Anna-Kaisa Mattanen: Body mass index is associated with calcaneal bone moss in children. Syventävien opinnäytetyö 2012. Oulun yliopisto.

2011

Tim Luoto: Televisiota, musiikkia ja kavereita kyberavaruudessa. Oululaisten kutsuntavelvollisten sähköisten joukkoviestinten ja sosiaalisen median käyttö 2009-2010. Pro gradu 2011. Oulun yliopisto.

Anna-Kaisa Karppanen: Physical activity and fitness in 8-year-old overweight and normal weight children. Pro gradu 2011. Oulun yliopisto.

Erna Saari: Ravintokäyttäytyminen ja liikunta-aktiivisuus nuorilla miehillä. Syventävien opinäytetyö 2011. Oulun yliopisto.

Jenni Kärsämä: Lihaa ja lihasta? Hegemonisen maskuliinisuuden piirteet oululaisten nuorten miesten raportoidussa terveyskäyttäytymisessä 2010. Opinäytetyö 2011. Oulun yliopisto.

2010

Elisa Laurila: Methods of measuring physical activity in challenging populations. Diplomityö 2010. Oulun yliopisto.

Anna-Liisa Rasila: Tekonivelleikatun asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen erikoistumisopinnot. Opinnäytetyö 2010. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Taina Linna: Ohjatun kolmen kuukauden mittaisen ryhmäliikunnan vaikutus lihavuusleikatun potilaan fyysiseen aktiivisuuteen, “Sain elämäni takaisin”. Opinnäytetyö 2010. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.