Opinnäytetyöt

 

2018

Suvi Kulvik: Kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset, ruokailutottumusten ja päivittäisen liikkeelläolon määrän välinen yhteys ja liikuntaintervention vaikutus ruokailutottumuksiin. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma 2018. Jyväskylän yliopisto.

Matti Heikkinen: Sukupuolen ja lajien toispuolisen kuormittavuuden vaikutus nuorten urheilijoiden taka- ja etureisien voimasuhteeseen. Hyvinvointitekniikan kandidaatintyö 2018. Oulun yliopisto

 

2017

Laura Heikkilä: Valokuvaaminen ravitsemustutkimuksen menetelmänä. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma 2017. Itä-Suomen yliopisto.

Ulla Kaipainen: Hyvinvointia ja työkykyä edistämässä: Arviointia Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön hankkeessa kehitetyn palvelumallin toimivuudesta. Opinnäytetyö 2017. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Tapio Tarvas ja Leena Ojutkangas: Ikääntyneiden oululaisten omaishoitajien fyysinen aktiivisuus ja sitä rajoittavat tekijät. Opinnäytetyö 2017. Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Suvi Nurmi: Liikuntaa rajoittavat tekijät nuorilla ja yli 65-vuotiailla. Erikoistyö 2018. Oulun yliopisto.

 

2016

Saila Lähteenmäki: Sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa sosiaalipalveluissa. Case: Nuorten Facebook -palveluohjaus Oulussa. Opinnäytetyö YAMK 2016. Oulun ammattikorkeakoulu.

Anssi Miettinen: Menetelmä aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin (MOPO-tutkimus). Pro gradu -tutkielma 2016. Oulun yliopisto.

Eveliina Seppänen: Mobiilisovellukset ikääntyneiden ravitsemustilan seuraamiseen. Projektityö 2016. Oulun yliopisto.

Riikka Niemelä: Iäkkäiden kaatumisriskin (FRAT-Up) määritys GASEL-kyselyn aineistosta. Erikoistyö 2016. Oulun yliopisto.

Heta Helakari: User Experience and usability of home-based cognitive rehabilitation. Projektityö 2016. Oulun yliopisto.

 

2015

Otto Honkanen: Kuvaileva tutkimus fyysisen aktiivisuuden ja elämäntyytyväisyyden yhteydestä kutsuntaikäisillä miehillä. Opinnäytetyö 2015. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Maisa Niemelä: Nuorten miesten itsearvioitu ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus ja istuminen. Pro gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.

M Pesonen: Nuorten miesten aktiivisuuden seuranta ja sen vaikutus omaan aktiivisuuteen. Pro-gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.

Laura Sulosalmi: Nuorten miesten ravitsemustietokäyttäytyminen. Pro gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.

Miia Länsitie: Subjektiivisesti ja objektiivisesti mitatun fyysisen aktiivisuuden yhteys sokeriaineenvaihduntaan Oulu kohortti -45 aineistossa. Pro gradu -tutkielma 2015. Itä-Suomen yliopisto.

Mira Naamanka: Syömiskäyttäytyminen ja liikunnan harrastaminen vuonna 1945 syntyneillä oululaisilla. Pro gradu -tutkielma 2015. Itä-Suomen yliopisto.

 

2014

Neea Alho: Nuorten miesten liikuntaan aktivoituminen MOPO-pilottitutkimuksessa. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Maarit Ervasti: Nuorten kokemuksia kuntoutuksesta Nuorten Starttipajalla. Opinnäytetyö 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Aki Hentilä: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000-2012. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Jenni Kesti: Association between physical performance and allcause and cardiovascular mortality in men and women – A follow-up study of 3033 subjects. Syventävien opinäytetyö 2014. Oulun yliopisto.

Anssi Miettinen: MOPO-tutkimukseen osallistuneiden Oulun kutsunnanalaisten kunto vuonna 2013. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Johanna Sämppi: Kun elämä ei etene. Tsempin työ nuorten kokemana. Opinnäytetyö 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Erkki-Pekka Terho: Lifestyle factors and site-specific risk of hip fracture in community dwelling older women – a 13 year propective population-based cohort study. BMC Musculoskelet disord. 2012;13:173. Syventävien opinnäytetyö 2014. Oulun yliopisto.

Petra Tjurin: Pelillisyyden keinot fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun ylopisto.

Minna-Liisa Turska: Mobiilisovellukset liikkumisen edistämisessä. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.

Jaana Ukonaho: Nuorten miesten fyysistä aktiivisuutta edistävät ja rajoittavat tekijät ja niiden yhteys istumisen määrään. Opinnäytetyö YAMK 2014. Lapin ammattikorkeakoulu.

 

2013

Maisa Niemelä: Valoaltistuksen vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja mielialaan nuorilla aikuisilla. Kandidaatin tutkielma 2013. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto.

Reetta Jussi-Pekka: Moportaalipalvelun osallistava testaus. Kandidaatin tutkielma 2013. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto.

Marjukka Nurkkala: Syömiskäyttäytymisen muutokset elintapaintervention aikana lihavilla työikäisillä. Pro gradu -tutkielma 2013. Itä-Suomen yliopisto.

Mahsa Modarres: Huojunnan yhteys kaatumisen seurauksena syntyneisiin murtumiin. Syventävien opinnäytetyö 2013. Oulun yliopisto.

Matti Laitamäki: Timed up and go -testin yhteys alaraajojen maksivoimaan ja voimantuottonopeuteen ikääntyneillä naisilla, joilla on matala luuntiheys. Syventävien opinnäytetyö 2013. Oulun yliopisto.

 

2012

Anna-Kaisa Mattanen: Body mass index is associated with calcaneal bone moss in children. Syventävien opinnäytetyö 2012. Oulun yliopisto.

 

2011

Tim Luoto: Televisiota, musiikkia ja kavereita kyberavaruudessa. Oululaisten kutsuntavelvollisten sähköisten joukkoviestinten ja sosiaalisen median käyttö 2009-2010. Pro gradu 2011. Oulun yliopisto.

Anna-Kaisu Karppinen: Physical activity and fitness in 8-year-old overweight and normal weight children. Pro gradu 2011. Oulun yliopisto.

Erna Saari: Ravintokäyttäytyminen ja liikunta-aktiivisuus nuorilla miehillä. Syventävien opinäytetyö 2011. Oulun yliopisto.

Jenni Kärsämä: Lihaa ja lihasta? Hegemonisen maskuliinisuuden piirteet oululaisten nuorten miesten raportoidussa terveyskäyttäytymisessä 2010. Opinäytetyö 2011. Oulun yliopisto.

 

2010

Elisa Laurila: Methods of measuring physical activity in challenging populations. Diplomityö 2010. Oulun yliopisto.

Anna-Liisa Rasila: Tekonivelleikatun asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen erikoistumisopinnot. Opinnäytetyö 2010. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Taina Linna: Ohjatun kolmen kuukauden mittaisen ryhmäliikunnan vaikutus lihavuusleikatun potilaan fyysiseen aktiivisuuteen, “Sain elämäni takaisin”. Opinnäytetyö 2010. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.