Uutta tekemässä-UUTE 2015-2018

Mikä on UUTE?

Hankkeen koko nimi on ”Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa”. Lyhemmin puhumme UUTE-hankkeesta joka tulee sanoista ”Uutta tekemässä”. Hanke kohdentuu muutoksen ja työhyvinvoinnin johtamiseen eli olemme tekemässä uutta.

Hankkeen taustaa

Seurakuntien toiminnan ympäristö on monenlaisessa muutoksessa, johon vaikuttavat voimakkaasti talouskehitys ja seurakuntien jäsenmäärän kehittyminen. Lisäksi yhteiskunnassa katsomusten kirjo laajenee, monikulttuurisuus lisääntyy, informaatioteknologia muuttaa elämää ja viestintää ja väestö ikääntyy.

Seurakunnat ovatkin lähteneet tarkastelemaan toimintaansa muuttuvassa ympäristössä ja kehittäneet sekä rakenteita että toimintoja vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.
 tavoitteena on tukea mukana olevia seurakuntia tässä kehittämistyössä.

Hankkeen tavoitteet

  • löytää aktiivisia toimintatapoja meneillään olevassa muutoksessa ja kehittää seurakuntien toimintaa vastaamaan entistä kohdennetummin seurakuntalaisten ja laajemminkin kuntalaisten palvelutarvetta
  • vahvistaa muutos- ja työkykyjohtamisen osaamista seurakunnissa
  • rakentaa seurakuntien strategiaa tukeva työkyky- ja muutoksen johtamisen malli osaksi tuloksellista henkilöstöjohtamista
  • tukea verkostoitumista ja vertaisoppimista hankkeeseen osallistuvien seurakuntien kesken ja seurakuntien sisällä
  • tuottaa muutos- ja työkykyjohtamisen hyviä käytäntöjä, joita voidaan jatkossa levittää muihin seurakuntiin ja hyödyntää kirkon johtamiskoulutuksessa.

Hankkeen toteutus

UUTE-hanke kestää 3 vuotta ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa. Toimintaan on saatu rahoitusta ESR – ohjelmasta (Toimintalinja 3; Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus; Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).

Hanke etenee seuraavasti

  1. Kartoitusvaihe (alkaa porrastetusti syksyn 2015 aikana): Tilannekuvan luominen osallistuvien seurakuntien toiminnasta; toiminnan ja työkykyjohtamisen analyysi; nykyisen toiminnan näkyväksi tekeminen ja strategisen suunnan hahmottaminen yhdessä
  2. Toimenpiteiden rakentaminen ja kokeileminen (alkaa vuoden 2016 puolella): Johtamisen toimintamallien rakentaminen, työhyvinvointisuunnitelman luominen sekä seurakunnan palvelutoiminnan kehittäminen analyysin pohjalta. Erilaiset kehittämiskokeilut
  3. Toimintamallien kokoaminen ja viimeistely – käytäntöön vieminen ja arkityöksi muuttaminen: Työskentelytavat hankkeessa ovat osallistavia ja sisältävät mm, seurakunnan omia ja seurakuntien yhteisiä työpajoja, johdon ja esimiesten työpajoja sekä koulutuksia ja valmennuksia. Myös luottamushenkilöitä osallistetaan työskentelyyn. Työskentely on yhdessä oppimista työssä ja työstä ja se tähtää arkityön entistä parempaa sujumiseen ja työn mielekkyyteen

Lisätietoa:

Uutta tekemässä (pdf)

UUTE-hankkeen esittely (pdf)

Hankkeen ohjausryhmä