MOPO -tutkimus- ja kehittämishanke

Yhteistyössä:

Tekes  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Euroopan unioni

Tavoitteet

MOPO-hankekokonaisuuden tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia, terveyttä ja liikuntaa. Tutkimusten mukaan epäterveet elintavat ja syrjäytyminen kasautuvat erityisesti nuorille miehille.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa muun muassa nuorten miesten hyvinvoinnista, terveydestä, liikuntasuhteesta, elintavoista, informaatiokäyttäytymisestä ja kulttuureista. Tutkimustietoon sekä nuorten omaan osallistumiseen ja osaamiseen perustuen MOPO-hankkeessa kehitetään uusia tapoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Hankkeessa kehitettiin uusi, nuorille tuttuja teknologioita hyödyntävä palvelu, joka aktivoi nuoria fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kehitetyn aktivointipalvelun vaikuttavuutta. Hanke koulutti myös Oulun kaupunkiin monialaisen toimijaverkoston nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Toteutus

Hanke toteutetaan monitieteellisen ja monialaisen toimijaverkon yhteistyönä Oulun kaupungissa vuosina 2009-2017. Hankkeen pääpainopiste on siirtynyt kehittämisestä tieteelliseen tutkimukseen. Hankkeen päätoteuttajat ovat ODL Liikuntaklinikka ja Oulun yliopisto.

Oulun yliopistosta hankkeessa ovat mukana Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö, Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät -tutkimusyksikkö sekä informaatiotutkimuksen ja kulttuuriantropologian oppiaineet.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Oulun kaupungin liikuntapalvelut, Virpiniemen liikuntaopisto ja Puolustusvoimat.

Tulokset

MOPO-hanke tuottaa uusia toimintamalleja, työkaluja ja tietoa nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämiseen. Tutkimuksesta valmistuu useita eri tieteenalan väitöskirjoja, pro gradu -tutkimuksia ja muita opinnäytetöitä.

Hankkeessa syntyneet tulokset ovat hyödynnettävissä väestötasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Palvelukonseptia voidaan hyödyntää nuorten miesten terveellisten elämäntapojen edistämisessä, mutta ohjaukseen kehitettävät menetelmät ovat sovellettavissa myös muihin ikäryhmiin.

Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Hankkeen tuloksia voit seurata MOPOn www-sivuilta: www.tuunaamopo.fi