Yhteistyössä:

       

 

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) toteuttaa Oulussa ja Oulun lähialueilla Karola -romanien hyvinvointihankkeen ajalla 5/2017-12/2018. Karola on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) koordinoimaa Nevo tiija -hanketta. Hankkeen rahoitus toteutuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Tavoite

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) toteuttaman Karola -romanien hyvinvointihankkeen tavoitteena on edistää romaniväestön terveyttä ja hyvinvointia. Karolassa pyrimme lisäämään romaniväestön tietoutta terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Hankkeen tavoitteena on osallistaa romaniväestö mukaan toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.Tavoitteemme on lisätä romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä edistää vuoropuhelua romani- ja valtaväestön välillä. Toiminnassa  painotamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä liikunnan ja ravitsemuksen avulla.

Toteutus

Karola -hankkeen toimenpiteet pohjautuvat romaniväestön esiin tuomiin tarpeisiin koskien terveysliikuntaa ja ravitsemusta. Suunnittelussa hyödynnämme Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Roosa -romanien hyvinvointitutkimuksessa kerättyjä tietoja, aiemmin tuotettua tietoa romaniväestön terveydestä ja hyvinvoinnista, sekä aiemmissa hyvinvointihankkeissa toimivaksi koettuja malleja.

Karolassa toimimme tiivisti yhteistyössä romaniväestön ja yhteistyötahojen kanssa. Hankkeessa jalkaudumme romaniväestön pariin, esimerkiksi romaniväestölle suunnattuihin tapahtumiin keskustelemaan terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravitsemuksesta. Tavoitteemme on kouluttaa romaniväestön keskuudesta vertaisohjaajia edistämään liikunta- ja ravitsemusasioita osana romaniperheiden arkea ja kulttuuria. Hankkeessa pyrimme lisäämään liikuntaa osaksi romaniväestön arkipäivää, edeten pienin askelin kohti aktiivisempaa arkea.

Karolassa ohjaamme romaniväestöä Oulun kaupungilla ja muilla yhteistyökumppaneilla olemassa olevien palveluiden pariin lisäten romaniväestön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Karola -hankkeessa pyrimme edistämään romani- ja valtaväestön välistä vuorovaikutusta, sekä lisäämään terveydenhuollon ja opetustoimen henkilöstön tietoutta romanikulttuurista romanitaustaisen hanketyöntekijän avulla.