ODL:n arvot ovat

•    ihmisläheisyys
•    oikeudenmukaisuus
•    tuloksellisuus
•    edelläkävijyys

Toimimme asiakaslähtöisesti ja arvojemme mukaisesti.

ODL:n palvelutoimintaa harjoitetaan kaikissa sen toimintamuodoissa kristilliseltä arvopohjalta ihmisläheisesti, oikeudenmukaisesti ja tuloksellisesti. Toiminta pyritään ulottamaan myös sinne, minne yhteiskunnan ja kirkon kädet eivät yllä.
 

ODL – hyvinvoinnin edistäjä ja suunnannäyttäjä

ODL on vastuullinen hyvinvoinnin edistäjä ja suunnannäyttäjä. Tuotamme palveluja, jotka kuntouttavat ja edistävät terveyttä sekä tarjoavat hoivaa ja asumista. Me myös tutkimme ja kehitämme sekä teemme hyvää vapaaehtoistoiminnan ja diakonian avulla. ODL:ssä työskentelee noin 280 ammattilaista.

Taustalla ODL Säätiö

ODL:n emoyhteisö on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, yleishyödyllinen ja aatteellinen toimija, joka sääntöjensä mukaisesti toteuttaa diakoniaa, ylläpitää sosiaali- ja terveysalan palveluita, harjoittaa ja tukee sosiaali- ja terveysaloihin liittyvää tutkimusta sekä muutoinkin tukee ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
 
Säätiön omistamat palveluyhtiöt harjoittaa elinkeinotoimintaa, ja toiminnan voittovarat käytetään säätiön yleishyödyllisten palveluiden  ja diakonian toteuttamiseen. Huomattavalla osalla säätiön laajasta palveluvalikoimasta on ISO 9001:2015 laatusertifikaatti.

Olemme olemassa siksi, että teemme diakoniaa

Oulun Diakonissalaitos perustettiin vuonna 1896 lähimmäisrakkauden hengessä kouluttamaan sairaanhoitajia ja diakonissoja erityisesti pohjoissuomalaisten ihmisten tarpeeseen, palvelemaan sairaita, köyhiä ja muuten apua tarvitsevia.

Näitä tehtäviä ODL edistää palveluillaan tänäkin päivänä. Diakoniatoiminta on ODL:n strategian perusta.

Yhteiskuntavastuullinen toimintatapa

ODL kantaa yhteiskuntavastuuta yhteiskunnallisesti tärkeillä toimialavalinnoillaan palvelemalla ihmisten hyvinvointia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden alueilla. ODL:n toiminta perustuu lakien, säädösten, määräysten sekä hyvän hallintotavan noudattamiseen. Yhteiskuntavastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa vastuuna taloudesta, ihmisistä ja ympäristöstä sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yleishyödyllisenä ja diakonisena toimintana.

Säätiön yleishyödyllinen toiminta

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yleishyödyllistä toimintaa ovat mm. erityistä tukea ja apua tarvitsevien ihmisten auttaminen, terveysliikunnan ja ravitsemustietoisuuden valistus- ja tiedonvälitystyö, vapaaehtoistoiminta sekä henkinen ja hengellinen työ.

Vastuu taloudesta

ODL:n taloudellinen vastuullisuus on jatkuvan parantamisen periaatteiden noudattamista. Luomme edellytyksiä hyvinvoinnille. Toimimme kustannustehokkaasti, kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Tuloksellisuus on osa ODL:n perustehtävää ja strategiaa.

ODL toimii palveluiden tuottajana, työllistäjänä, veronmaksajana, sosiaaliturvan rahoittajana ja osaamisen edistäjänä. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön toiminta mahdollistuu konsernista saatujen voittovarojen kautta.

Vastuu ihmisistä

Vastuu ihmisistä näkyy asiakkaiden tarpeiden kuuntelemisena ja niihin vastaamisena. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyys, ihmisten aito kohtaaminen ja asiakkaiden oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Vastuu henkilöstöstä on henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitämistä valitun henkilöstöstrategian mukaan. ODL toimii aktiivisesti yhteistyöverkostoissa sidosryhmien ja kumppaneiden tarpeet huomioiden.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuullisuuden tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnassa noudatetaan ympäristösertifikaatin ISO 14001:2015 vaatimusten lisäksi lain ja kaupungin määräyksiä. Olemme sitoutuneet toimimaan ympäristöystävällisten periaatteiden mukaisesti systemaattisella jätteiden lajittelulla, kierrätyksellä ja sähkön- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien seurannalla.