NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PoPLi) ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka toteuttavat yhdessä NOVA2-hankkeen, jossa tiivistetään urheiluseurojen, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseksi. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii.

NOVA2-hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat työelämän, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat NEET-nuoret (Not in Employment, Education or Training) sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt. NOVA2-hankkeen toteutusaika on 1.6.2018-31.5.2021.

Tavoitteet

NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla. Lisäämällä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia luodaan edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä nuorille kohdennettujen matalan kynnyksen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. 

Toteutus

Nuorten osallisuutta ja toimintakykyä tuetaan kehittämällä nuorten tarpeista nousevia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kuten kuntien, urheiluseurojen ja yhdistysten välillä. Toimijoiden välistä yhteistyötä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan mahdollistamiseksi kehitetään ja hyvät käytännöt jaetaan kuntafoorumin kautta.

Hankkeessa kehitetään eri toimijoiden osaamista kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin käyttöönottoon ja soveltamiseen ohjaustyössä. Kokemusliikunta on nuorten toiveista ja tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka tuottaa onnistumisen kokemuksia ja lisää nuorten hyvinvointia. Kokemusliikunnassa keskeistä on hyvää mieltä tuottava toiminta, jossa nuori itse määrittelee osallistumisensa tason.

NOVA2-hankkeessa edistetään kokemusliikunnan liittämistä vahvemmaksi osaksi työpajatoimintaa ja valmentavaa koulutusta sekä tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden kanssa nuorten koulutuksen ja työllisyyden mahdollistamiseksi.

Nuoria aktivoidaan liikunnan pariin myös käynnistämällä liikuntaetsivätoiminta ja tukemalla nuoria vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Hankkeessa järjestetään ideakilpailuja uudenlaisten matalan kynnyksen liikuntaa edistävien toimintojen käynnistämisestä.

Hankkeen tuloksena

Hankkeessa tehtävän kehitys- ja koulutustyön seurauksena toimijoiden osaaminen kokemusliikunnan toimintamallin hyödyntämiseen seuroissa, kunnissa ja järjestöissä lisääntyy ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta tulee pysyvä osa organisaatioiden toimintaa. Hankkeen seurauksena nuorten osallisuus liikuntapalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa parantuu ja nuoret löytävät omanlaisiaan liikuntamahdollisuuksia. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla nuorten osallisuus, hyvinvointi ja toimintakyky paranevat, minkä seurauksen nuorten mahdollisuudet siirtyä koulutukseen tai työelämään lisääntyvät. Nuorten toimintakyvyn parantuessa kunnat voivat säästää nuorten syrjäytymisestä aiheutuvista kustannuksista.

NOVA2-hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja lisätietoa hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n internet-sivuilla ja hankkeen Facebook-sivuilla.

Hankkeessa tuotettua materiaalia

Liikkumisen korttien avulla ohjaaja voi ottaa liikkumisen puheeksi nuoren kanssa hyödyntäen motivoivaa haastattelua. Kortit ja peliohjeet voit ladata hankkeen nettisivuilta.

NOVA2-hankkeen arkiaktiivisuuskalenteri toteutettiin yhteistyössä Nuorten ystävien Muhoksella sijaitsevan  Mahis työpajan nuorten ja ohjaajien kanssa.

Yhteystiedot

Tanja Löytynoja, projektipäällikkö, puh. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi

Miia Länsitie, projektikoordinaattori, puh. 050 312 5757, miia.lansitie(at)odl.fi