Yhteistyössä:

 

 

Ajankohtaista

Höntsästä hyvinvointia opettajille ja oppilaille

Toiminnallisuus koulupäivissä tukee myös opettajien jaksamista ja työhyvinvointia, kirjoittaa Katri Virtanen Koulutuskuntayhtymä OSAO:lta. Lue lisää blogista.

 

Höntsäten hyvinvointia ja uraojausta - hyödynnä höntsää oman ryhmäsi kanssa

Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta -toimintamalli ammattioppilaitoksiin ja muihin nuorten palveluihin on valmis. Voit aloittaa toiminnan oman ryhmäsi kanssa tutustumalla Höntsäoppaaseen

 

Höntsäilystä iloa ja opiskelumotivaatiota ammattiopiston arkeen 

Höntsä-toiminnan kehittäminen on lähtenyt hienosti käyntiin Oulun Seudun Ammattiopistolla. Lukaisehan OSAO:n opinto-ohjaaja Juha Janhusen ja projektikoordinaattori Riitta Pykyn kirjoitus asiasta.

 

Voit seurata meitä sähköisesti

FACEBOOK @hontsasiltaeteenpain

INSTAGRAM @hontsasiltaeteenpain

Hankkeen www-sivut: http://www.hontsa.metropolia.fi/. Sivuilta voit seurata hankkeen toimintaa Oulun seudulla, Pieksämäellä ja Helsingissä.

 

Taustaa

Nuoret ovat monien haasteiden edessä, sillä työ- ja koulutuspaikkojen saaminen ei ole itsestään selvää. Koulutuspaikka tai työ voidaan nähdä yhtenä edellytyksenä hyvinvoinnille ja elämänhallinnalle. Niiden kautta on mahdollista luoda sosiaalisia suhteita ja saada sisältöä elämään. Hyvä- ja huono-osaisuus kasautuu edelleen siten, että Itä- ja Pohjois-Suomen tilanne on heikompi kuin muualla Suomessa.

Kolmannen sektorin ruohonjuuritason toiminnan ja organisaatiolähtöisen toiminnan välillä on tunnistettu kuilu, joka vaikeuttaa nuoren tukemista monialaisin ja verkostomaisin toimintatavoin. Lisäksi 3. sektorin ja julkisen sektorin sekä oppilaitosten välisiä palvelupolkuja tulisi vahvistaa, toisaalta 3. sektorilla ei ole riittävästi toimivia menetelmiä tavoittaa syrjäytymisuhan alla olevia nuoria tai osallistaa heitä toimintaan.

Liikuntaa ja kulttuuria voidaan pitää syrjäytymisen ”vastavoimina”, sillä molemmat tutkitusti edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja toimivat myös yhteisön hyvinvoinnin tukijana. Samaan aikana myös niiden kohtaamat haasteet ovat samankaltaisia: Liikuntaan ja kulttuuriin aktivoinnissa haasteena on palveluiden ja asiakkaiden kohtaaminen. Olemassa olevat palvelut eivät kohtaa koko väestöä ja kynnys palveluiden käyttöön on liian suuri niille, jotka tuntevat itsensä ulkopuoliseksi, vajavaiseksi tai riittämättömäksi. Useista yhtymäkohdista huolimatta liikunta ja kulttuuri nähdään valitettavan usein toistensa vastakohtina.

Yllämainittuihin haasteisiin pyrkii vastaamaan valtakunnallinen, ESR-rahoitteinen Höntsä - Silta eteenpäin! -hankekokonaisuus, jota koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. ODL koordinoi Oulun alueen Hyvinvointi- ja urahöntsä -osaprojektia.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Valtakunnallisessa Höntsä-hankkeessa kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuu eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille. Valtakunnallisessa Höntsä-toimintamallissa yhdistetään eri osaprojektien kokemukset Oulusta, Pieksämäeltä ja Helsingistä.

Hyvinvointi- ja urahöntsä -osaprojektissa kehitetään höntsätoimintaa, jossa liikunta- ja kulttuuritoimintaan yhdistetään terveellisten elintapojen, uraohjauksen ja voimaantumisen tukemista. Osaprojektin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16-25-vuotiaat 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat nivelvaiheen, erityisesti opiskelun aloittaneet, keskeyttäneet ja opintoihin palaavat nuoret. Kohderyhmänä ovat lisäksi toimijaverkoston, erityisesti liikunta- ja kulttuurialan toimijat, jotka työssään kohtaavat nuoria.

 ODL:n osaprojektin tavoitteena on:

  1. Käynnistää Höntsätoiminta vahvistamaan toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja hyvinvointia sekä lisäämään nuorten opiskelumotivaatiota ja koulutus- ja työelämään hakeutumista
  2. Tukea opiskelijan kiinnittymistä opintoihin ja ryhmään liikuntaa ja kulttuuria hyödyntävän höntsätoiminnan kautta.
  3. Kouluttaa liikunta- ja kulttuurialan toimijoita kokemusliikunnan hyödyntämiseen omassa toiminnassaan sekä kehittää heidän valmiuksiaan Höntsätoiminnan järjestämiseen
  4. Aktivoida ja osallistaa opiskelijoita Höntsätoiminnan suunitteluun ja toteutukseen
  5. Tukea opiskelijan uraohjausta Höntsäklubien kautta yhdessä nuorten kanssa kehitettävän mallin mukaisesti

Toimenpiteet

Höntsä-mallissa keskeistä on:

  • Nuorista lähtevä toiminta: tuetaan nuorten osallisuutta ja hyvinvointia nuorten lähtökohdista toteutettavalla, avoimella matalan kynnyksen toiminnalla, jossa nuoret ovat myös päättäjinä ja toimijoina.
  • Monialainen ja vahvistava ohjaajuus: vahvistetaan monialaisella Höntsä-ohjaajuudella (Höntsä-coach) nuoren omaa ymmärrystä vahvuuksistaan ja osaamisestaan.

  • Eri sektoreiden yhteistyö: lisätään eri toimijoiden ja toimialaojen alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyön malleja ja verkostoitumista (mm. 3. sektori, oppilaitokset, julkinen sektori, vapaaehtoisjärjestöt), joilla voidaan tukea nuorta.

  • Paikalliset toimintaympäristöt: toteutetaan paikallisesti oman, itselle läheisen arjen toimintaympäristöissä.

Hankkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat nuorten kanssa yhdessä suunnitellut Höntsäklubit ja -ryhmät, Höntsä coach –koulutukset sekä alueelliset kokemukset yhdistävä kehittämisryhmä, tutkija-kehittäjäkollektiivi.

Hankkeen tuloksena

Syntyvä Höntsä-toimintamalli konseptoidaan käytännön työkaluiksi otettavaksi käyttöön vaihtelevissa toimintaympäristöissä sekä levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti käyttöön.

Hankkeen toteuttavat 1.2.2018 - 30.11.2020 välillä Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen Nuorisoseurat ry, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK, Virpiniemen liikuntaopisto) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen yhteyshenkilöt ODL Liikuntaklinikalla:

Riitta Pyky, projektikoordinaattori, p. 050 3125 818

Ulla-Maija Luoma, projektityöntekijä, p. 050 3125 805

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)odl.fi

 

ODL:n tietosuojaseloste