Yhteistyössä:

 

 

ESIKOTO-hankkeen tavoitteena on luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden ja jossa toimijoilla, erityisesti järjestöillä, on selkeät roolit ja tarvittava osaaminen ja työkalut esikotouttavaan työhön.

Tausta

Esikotouttaminen ja -kotoutuminen sijoittuvat ajankohtaan, jolloin henkilö on kirjattu turvapaikanhakijaksi ja hän odottaa turvapaikkapäätöstä. Erilaisilla toimenpiteillä voidaan tukea turvapaikanhakijoiden esikotoutumista ja siten luoda pohjaa sujuvammalle kotoutumiselle, mikäli henkilö saa oleskeluluvan. Keskeistä tässä vaiheessa on turvapaikanhakijoiden osallistaminen ja aktivointi sekä mielekkään toiminnan tarjoaminen. Kolmannen sektorin toimijoilla, vapaaehtoistyöllä ja yrityksillä on tärkeä rooli esikotoutumisessa: järjestökenttä tarjoaa myös turvapaikanhakijoille monenlaista tekemistä sekä tilaisuuksia kohdata suomalaisia luontevasti, yhteisen toiminnan merkeissä. Työnantajat ovat mukana luomassa harjoittelu- ja työpaikkoja turvapaikanhakijoille.

Tavoite

ESIKOTO-hankkeen tavoitteena on tuottaa ja kehittää turvapaikanhakijoille sekä vastikään oleskeluluvan saaneille henkilöille mielekästä toimintaa, joka edistää yhteisöön kiinnittymistä ja ehkäisee laitostumista. Mielekäs tekeminen voi olla erityisesti turvapaikanhakijoille suunnattua toimintaa, mutta tavoitteena on ohjata turvapaikanhakijoita mukaan myös järjestöjen olemassa olevaan perustoimintaan. Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti turvapaikanhakijoiden osallisuus ja aktiivinen toimijuus.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja alueen yritysten kanssa, sekä toimintojen järjestämisessä että toimintamallien kehittämisessä. Hankkeessa kootaan kolmannen sektorin toimijoista verkosto, jossa yhteistä osaamista, työkaluja, menetelmiä ja materiaaleja kehitetään ja jaetaan. Toimijaverkostolle järjestetään koulutuksia ja työpajoja, joiden avulla parannetaan järjestöjen osaamista ja valmiuksia esikotouttamistyöhön.

Toteutus

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaalla vastaanottokeskuksissa asuvat työluvan saaneet turvapaikanhakijat. Hanke kohdentuu vahvasti myös turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviin toimijoihin, erityisesti järjestöihin ja vapaaehtoisiin.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Vuolle Setlementti ry, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016 – 30.4.2018.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat.

Tulokset

Hankkeen tuloksena turvapaikanhakijat pääsevät nopeasti esikotouttamisen piiriin ja aktiivisen toimijan rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Turvapaikanhakijoille on tarjolla enemmän mielekkään tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia, minkä avulla heille tarjoutuu paremmat valmiudet siirtyä kotoutumisvaiheeseen myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen.

Hankkeen tuloksena onnistuneen esikotouttamisen ja -kotoutumisen malli on kuvattu. Toimijaverkoston yhteistyöllä on onnistuttu kehittämään oikea-aikaisia tarvelähtöisiä palveluja ja työkaluja esikotouttamisen tueksi ja järjestökentän työnjako ja osaaminen esikotouttamisessa ovat parantuneet ja selkiytyneet.

Julkaisut

ESIKOTO-hankkeen loppujulkaisu

ESIKOTO toimintamalliraportti Hankkeessa laadittu raportti esikotouttamisen kansallisista ja kansainvälisistä malleista.

Nature-based integration. Nordic experiences and examples. Julkaisu sisältää artikkelin hankkeesta ja erityisesti Metsähallituksen osatoteutuksesta.

Opas tuetusta vapaaehtoistoiminnasta Kansalaisareenan julkaisema opas sisältää artikkelin ESIKOTO-hankkeen, Oulun Seudun Mäntykodin ja Vuolle Setlementin VARES-verkoston yhteisestä TuttaVa-toiminnasta.

Linkit osatoteuttajien sivustoille

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Metsähallitus

Vuolle Setlementti