Hankejulkaisut

2021

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeen loppujulkaisu Avaimia opiskelijoiden hyvinvointiin

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeen jatkuvan ryhmäytymisen toimintamallin kortit Vahvuudet opiskelumotivaation tukena, Ryhmän roolit ja Työelämätaitojen aikajana.

Vakautumisryhmä osana trauman kokeneiden pakolaisten hoitoa Kidutettujen kuntoutuspalvelut yhteistyössä Paloma2-hanke ja Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut

VarmaStartti-hankkeen loppuraportti - Nuoren tukena kohti koulutusta ja työelämää

MAPPI-hankkeen Maailmalta MAPPI-hankkeeseen -toimintakäsikirja asiantuntijoille

NOVA2-hankkeen loppujulkaisu.

NOVA2-hankkeen liikuntalajien helpottamiseen ja eriyttämiseen sopivat Lajien soveltamisen kortit.

NOVA2-hankkeen Kokemusliikunnan työkirja ohjaajalle.

NOVA2-hankkeen Liikuntakaveritoiminta -työkirja vapaaehtoiselle.

NOVA2-hankkeen Työkykyä etäliikunnalla - NOVA2-hankkeen etäliikuntakirja matalan kynnyksen liikkumisen etäohjaukseen.

Höntsäten liikettä ja luovaa toimintaa opiskelupäiviin -työkirja (tiivistelmä Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta -työkirjasta pääkaupunkiseudun Höntsä-osahankkeelle, pdf avautuu uuteen ikkunaan)

Koronan vaikutukset Merke-hankkeen toimintamalliin.

2020

Meidän Rajakylä-ITU2 -hankkeen 2017-2020 tuloksia animaatiovideo

ITU2 -hankkeen loppujulkaisu: Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä

HYMY-hankkeen loppuraporttivideo (Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille -hanke)

HYMY - Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille -hankkeen tuloskooste

Höntsäopas. Höntsä – Silta eteenpäin! -hankkeen työntekijät.

Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta – työkirja ohjaajille ammattioppilaitoksiin ja nuorten palveluihin (Höntsä – Silta eteenpäin! -hanke)

NOVA2-hankkeen Liikkumisen kortit ja peliohje.

Parturi-kampaajan hyvinvoinnin vuosi -kalenteri. Kampa – hyvinvointia parturi- kampaamosta -hanke 2020.

2019

Höntsä-harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa. Höntsä-hankkeen julkaisusarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja 27.

NOVA2-hankkeen arkiaktiivisuuskalenteri.

ITU2-hanke: Vuokila-Oikkonen P., Kylli E. & Siira T. 2019. Matalan kynnyksen palveluohjausta kehittämässä. Teoksessa Turvaverkkoa paikantamassa Piirainen K.& Kivirinta M. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4. Tampere; Punamusta Oy. pp. 124-136. 

 

2018

Uskalla! It's possible Romanien sujuvat koulutus ja työllisyyspolut. Tsetanes naal ja Nevo tiija -hankkeiden loppujulkaisu. Diakonia ammattikorkeakoulu 2018. Diak puheenvuoro 15.

HYTY – Hyvinvointia ja työkykyä loppujulkaisu 2018.

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen loppujulkaisu 2018

Nuorten osallisuutta vahvistavien liikuntapalvelujen yhteissuunnittelu, testaus ja kehittäminen – Raportti yhteiskehitetyistä liikuntapalveluista/-kokeiluista (NOVA-hanke).

Nuorille kohdennettu matalan kynnyksen liikuntatoiminta Pohjois-Pohjanmaalla – Raportti liikuntapalvelujen tarjonnasta, toimijoista, osaamistarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista (NOVA-hanke).

2017

Työhyvinvoinnin johtamisen malli pk-yrityksissä: Vireä firma ja siihen liittyvät työhyvinvoinnin johtamisen hyvät käytännöt. Tutustu kokonaisuuteen siirtymällä Vireä firma -mallinnus www-sivulle tästä.

Virettä firmaan -hankeen nettisivusto – Virettä firmaan (virettafirmaan.fi) Hankkeen tulokset ja kehitetyt menetelmät: www-sivut osaamisen kehittämiseen ja Opas: Osuvuutta osaamiseen -Osaaminen näkyväksi työpajatyöskentelyllä, www-sivusto henkilöstön hyvinvoinnin aktivointi ja aktivaattoritoimintamalli, Oma vire haltuun -sivusto oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Liity! - Liikettä työelämään, energiaa elämään -hankkeessa kehitetty Aktivaattori - toimintamalli ja sen käyttöönotto


HEP! - Hyvinvointiliikuntaa Elämän Poluilla -hankkeen loppuraportti 2014-2017.

Kokemusta vaille valmiimpi – Ideoita nuorten aikuisten elintapaohjaukseen -työkirja (HEP! - Hyvinvointiliikuntaa Elämän Poluilla! -hanke).

Toimintamalleja esikotouttavaan toimintaan – ESIKOTO-hankkeessa laadittu raportti esikotouttamisen kansallisista ja kansainvälisistä malleista.

TuttaVa – vapaaehtoistoiminta maahanmuuttajien kotoutumisessa. Artikkeli ESIKOTO-hankkeen, Oulun Seudun Mäntykodin ja Vuolle Setlementin VARES-verkoston yhteisestä TuttaVa-toiminnasta Tuettu vapaaehtoistoiminta -oppaassa.

2015

Selvitys Pohjois-Pohjanmaan hoiva-alan (pl. päivähoito) yrittäjien hyvinvoinnista ja osaamistarpeista sekä fyysisen hyvinvoinnin tilasta.

2014

MOPO – tutkimus- ja kehittämishankkeen (nuorten miesten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy) 2009–2014 -loppuraportti.

Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu (MOPO-hanke).

Terveystieto räätälöimällä nuoria puhuttelevaksi -työkalu (MOPO-hanke).

KesäAction-toimintamalli: Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa – biitseillä - ulkona auringossa (MOPO-hanke).

Kutsunnanalaisten liikuntaneuvontamalli Oulun kaupungissa (MOPO-hanke).

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista – Tutkimus kävijöiden kokemista vaikutuksista. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 208.

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta – tarkastelussa metsästäjät ja kalastajat. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 209.

Työhyvinvointia luonnosta – AIR-hanke.

Kalalle nytGo fish: opas kalastuksen aloittamiseen (AIR-hanke).

Lähdetään luontoonGo outdoors: tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista (AIR-hanke).

Luontopäivät hyvinvointia edistämässä: esimerkkejä AIR-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.

2011

HYRRÄ – Hyvinvointia yhdessä liikunnasta -hankkeen loppuraportti.

2009

TUIKKU-projektin hyvät käytänteet – tutkimusraportti 2009.

2008

TUIKKU-esiselvitysprojektin loppuraportti 2008.

2004

Suurkeittiöiden tarjoaman ruoan ravitsemuksellinen laatu. Raportti joukkoruokailun seurantajärjestelmään luoduista ravitsemuskriteereistä ja niiden toteutumisesta julkisia ruoka-palveluita tuottavissa suurkeittiöissä vuonna 2004. Suomen Sydänliiton julkaisuja 2004:1.