Oulu 35 – 2015gerastenia -tutkimus

Tausta

Oululaisten 1935 syntyneiden seurantatutkimus toteutetaan ODL Liikuntaklinikalla vuonna 2016 yhteistyössä Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön kanssa.

Tutkimus on jatkoa aiemmalle 2007 toteutetulle Oulu 35 -tutkimukselle.

Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Tutkimuksen päämääränä on selvittää ikääntyvän väestön ennenaikaiseen toimintakyvyn laskuun ja gerasteniaan liittyviä ja johtavia tekijöitä. Tutkimuksella selvitetään raihnaus-hauraus-oireyhtymän (HRO, gerastenia, englanniksi frailty)  ilmaantuvuutta ja siihen liittyviä ja sitä ennustavia tekijöitä. Tyypillisiä gerastenian piirteitä ovat heikentynyt lihasvoima, uupumus, vähäinen liikkuminen, hidas kävelynopeus ja tahaton  painon lasku.

Tutkimukseen kutsutaan kaikki henkilöt, jotka osallistuivat alkuperäiseen Oulu55-tutkimukseen ja samaan tutkimukseen vuonna 2007.

Tutkimuksen sisältö

Tutkimustietoa kerätään suurelta osin samalla tavoin kuin aiemmilla käynneillä, kyselylomakkeilla ja mittauksilla.

Tutkimukseen kuuluu tutkimushoitajan ja tarvittaessa lääkärin tekemä lääketieteellinen haastattelu, laboratoriotutkimuksia, kliinisiä ja toimintakykymittauksia ja neurokognitiivisiä testejä.

Tutkittavat täyttävät kyselyitä, joissa kysytään elintapoihin, terveyteen, fyysiseen kuntoon, toimintakykyyn ja liikuntaan, hyvinvointiin, elämänlaatuun sekä mielialaan liittyviä asioita. Tutkittavilla on 2 erillistä tutkimuskäyntiä.

Tutkimuksen tekijät ja tulokset

Tutkimusten vastuuhenkilöinä toimivat professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, professori Riitta Antikainen, tutkijalääkäri Minna Koivukangas ja palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen.

Tutkimuksen aineisto kerätään ODL Liikuntaklinikalla ja tutkimustulokset raportoidaan julkaisuina kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa

Raija Korpelainen
050 312 5746
raija.korpelainen(a)odl.fi

Sirpa Hyyrönmäki
(08) 313 2154
sirpa.hyyronmaki(at)odl.fi