Yhteiskuntavastuullisuus

Yhteiskuntavastuullinen toimintatapa

ODL:n yhteiskuntavastuullinen toimintatapa perustuu lakien, säädösten, määräysten sekä hyvän hallintotavan noudattamiseen. Yhteiskuntavastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa vastuuna taloudesta, ihmisistä ja ympäristöstä sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yleishyödyllisenä toimintana.

Säätiön yleishyödyllinen toiminta

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön yleishyödyllistä toimintaa ovat sotainvalidien ja vanhusten hoitaminen sekä koulutus hoitoalan ammatteihin. Toimintaa ovat myös terveysliikunnan ja ravitsemustietoisuuden valistus- ja tiedonvälitystyö, erityistä tukea ja apua tarvitsevien ihmisten auttaminen, vapaaehtoistoiminta sekä henkinen ja hengellinen työ.

Vastuu taloudesta

ODL:n taloudellinen vastuullisuus on jatkuvan parantamisen periaatteiden noudattamista. Luomme edellytyksiä hyvinvoinnille. Toimimme kustannustehokkaasti, kannattavasti ja kilpailukykyisesti.

ODL toimii palveluiden tuottajana, työllistäjänä, veronmaksajana, sosiaaliturvan rahoittajana ja osaamisen edistäjänä. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön toiminta mahdollistuu konsernista saatujen voittovarojen kautta.

Vastuu ihmisistä

Vastuu ihmisistä näkyy asiakkaiden tarpeiden kuuntelemisena ja niihin vastaamisena. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyys, ihmisläheisyys ja asiakkaiden oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Vastuu henkilöstöstä on henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitämistä henkilöstöstrategian mukaan. ODL toimii aktiivisesti yhteistyöverkostoissa sidosryhmien ja kumppaneiden tarpeet huomioiden.

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuullisuuden tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnassa noudatetaan ympäristösertifikaatin ISO 14001:2004 vaatimusten lisäksi lain ja kaupungin määräyksiä. Olemme sitoutuneet toimimaan ympäristöystävällisten periaatteiden mukaisesti systemaattisella jätteiden lajittelulla, kierrätyksellä ja sähkön- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien seurannalla.